Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

NWWB | December 15, 2017

Scroll naarboven

Top

Algemene Ledenvergadering NWWB op 11 april 2016

In voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering van de NWWB, die op maandag 11 april a.s. te Biddinghuizen gehouden zal worden, plaatsen wij hierbij de uitnodiging en agenda.

Lidmaatschap van de bond is een vereiste voor toegang tot de vergadering! Verzeker u er daarom van dat u als lid geregistreerd staat in de administratie van de NWWB. Aanmelden kan via wendy@nwwb.nl.

Datum: Maandag 11 april 2016

Locatie: WSV de Harder
Strandweg / Harderdijk 5
8256 RZ Biddinghuizen

 

Inlooptijd: 19.30 uur
Aanvangstijd: 20.00 uur

 

Stemrecht is voorbehouden aan de bondsraadsleden, als vertegenwoordigers van de bij de bond aangesloten verenigingen. Ten behoeve van het stemrecht is degene die de presentielijst tekent bevoegd te stemmen namens de vereniging.

 

AGENDA:

1.      Opening

2.      Aanwijzing stembureau

3.      Mededelingen

4.      Notulen verslag ALV 15/11                                               

-bekrachtigen wijziging HHR/VOG

5.      Jaarverslag 2015

6.      Financieel jaarverslag 2015

7.      Verslag Kascie                                                                        

8.      Decharge bestuur

9.      Aanmelding/beëindiging lidmaatschap

3.      Ingekomen stukken:

a.       Brief Maurik

10.  Voorstellen bestuur:   

a.       Lidmaatschap kabelbanen

b.      Opgave verenigingsleden bij de bond                    

11.  Bestuursverkiezing

       Henny Klarenbeek stelt zich herkiesbaar.

       De overige bestuursleden ondersteunen de herverkiezing van Henny Klarenbeek niet.

 

       De overige bestuursleden stellen voor als nieuwe bestuursleden:

       Marjolein Rolvers

       Marcel van de Waarsenburg

12.  Rondvraag

13.  Sluiting

Stukken zijn voor leden van de NWWB inzichtelijk op de Algemene Ledenvergadering van 11 april a.s.of op te vragen via wendy@nwwb.nl.

Volgend nieuwsbericht

Dit is het meest recente bericht.